پرت كردن باران آلودگی خورشید اتومبیل

پرت كردن: باران آلودگی خورشید اتومبیل الکتریکی دنیای خودرو

تاکید زیادی جهت اتمام خط سریع السیر اصفهان – پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود دارد

معاون توسعه مدیریت و منابع راه آهن جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران گفت: بعد از خط سریع السیر تهران- مشهد، خط سریع السیر اصفهان- پایتخت کشور عزیزمان..

ادامه مطلب